Naruto » Jutsus Naruto » Rouleau Y:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z(JP)Yanagi no Mai

Attaque de niveau BTaijutsu - Hijutsu - Chapitre 202
(JP)Yatai Kuzushi

Attaque de niveau SNinjutsu - Kuchiyose no Jutsu - Chapitre 115
(JP)Yomi Numa

AttaqueNinjutsu - Doton - Chapitre 166